Miljöpolicy för Techsam Electronics

Vi på Techsam Electronics AB har en gedigen ambition att ta ansvar för och skydda vår gemensamma miljö, såväl den nära som den globala. I vår roll som elektroniktillverkare måste vi vara högst medvetna om de risker för miljön vår produktion kan utgöra, från inköp av råvaror till hanteringen av det avfall som genereras och allt däremellan.

Genom att identifiera de olika aspekterna av vår miljöpåverkan, skapar vi förutsättningar att fokusera på de områden där vi kan göra störst skillnad. I egenskap av ett expanderande företag i Norra Sverige är långa biltransporter ett nödvändigt ont och ju större vi blir desto mer ökar förbrukningen av till exempel papper och kemikalier, men vi känner oss trygga i att det miljöperspektiv vi implementerat och ständigt underhåller, inte bara hjälper oss hitta nya lösningar som minskar omfattningen av problemen, utan även ger ett mervärde till företaget och alla som kommer i kontakt med oss.

Vi vill att alla våra intressenter ska veta att vi gör det vi kan för att förebygga vår negativa miljöpåverkan och öka på den positiva.

Vi uppfyller detta genom att:

  • Bedriva ett systematiskt miljöarbete som är integrerad i den dagliga verksamheten.
  • Ha ett ansvarsfullt och miljömedvetet ledarskap.
  • Uppfylla alla de krav som lagar, föreskrifter och andra bindande krav ställer på oss. 
  • Fortlöpande arbeta med att förbättra vår miljöprestanda.
  • Ständigt sätta smarta miljömål för våra processer som kan driva oss framåt i strävan att nå en miljömässigt hållbarare verksamhet.
  • Öka våra medarbetares kunskap om och förståelse för hur produkter, tjänster och aktiviteter i vår verksamhet påverkar miljön genom hela sin livscykel och hur vi kan påverka detta.
  • Öppet och med tydlighet kommunicera vår miljöpolicy, våra miljömål och arbetet med dessa, till såväl interna som externa aktörer.
  • Uppmuntra och inspirera våra kunder och samarbetspartners att göra medvetna val för att minska deras egen miljöpåverkan.